×

 

Müügileping

Müügilepingute tüüptingimused

1.1. Käesolevaga sätestatud tüüptingimused kehtivad kõikide müügilepingute kohta, milles on
Müüjaks M.K.T AS, reg.nr 10430859.

1.2. Lisaks siin esitatud tüüptingimustele kohalduvad Müüja ja Ostja vahelistele õigussuhetele Eesti
Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Müüja võib käesolevaid tüüptingimusi igal ajal ühepoolselt muuta. Muudatused hakkavad
kehtima alates nende kirjalikust avaldamisest internetipoe portaalis.

1.4. Tellimuste kohta, mis on esitatud enne tüüptingimuste muutmist, kehtivad tellimuse esitamise
ajal kehtinud tingimused.

1.5. Müügileping jõustub poolte vahel alates tellimuse eest ostusumma tasumisest.

1.6. Kui tellimust või osa sellest ei ole võimalik täita, kannab Müüja hiljemalt enne 14 päeva
möödumist Ostjale saamata jäänud kauba eest raha tagasi. 

Internetipoe kasutamine

2.1. M.K.T AS-i internetipoes saab Ostja valida, kas esitab tellimuse registreeritud kasutajana või
anonüümselt, ilma registreerumata. Kasutajaks registreerumise juhend on internetiportaalis olemas.

2.2. Ostja saab Internetipoes kaupa valida digitaalse ostukorvi vahendusel, lisades soovitud kaubad
ostukorvi.

2.3. Kui Ostja soovib tellimust kinnitada, tuleb tal kõigepealt valida kauba kättetoimetamiseks talle
sobivaim variant.

2.4. Enne arve tasumist on rangelt soovitatav kontrollida kinnitatud tellimuses sisalduva kauba
vastavust tellija soovidele.

2.5. Tellimuse eest tasumine toimub vastavalt internetipoe keskkonnas pakutavatele makseviisi
valikutele. Kauba hinnale lisandub kohustuslik käibemaks, kohaletoimetamise tasu ning olenevalt
Ostja poolt kasutatavale pangale mõnel juhul ka panga teenustasu. Peale tellimuse eest tasumist
peab Ostja makse turvalise toimumise kindlustamiseks valima “Tagasi kaupmehe juurde”.

2.6. Tellimuse kohaletoimetamise tasu ei lisandu, kui Ostja valib kättetoimetamise viisina tellitud
kaubale ise Müüja kontorisse järele tulemise.

2.7. Kaupade eest tasumine toimub ettemaksuna.

2.8. Kaupade eest tasumine toimub turvalises kontrollitud keskkonnas, mis ei võimalda Müüjal ega
kolmandatel isikutel ligipääsu Ostja pangakontole ligipääsu võimaldavatele andmetele.

Tellimuse kättetoimetamine

3.1. Tellimus antakse töösse kohaletoimetamiseks kohe peale tellimuse kinnituse ja makse
kättesaamist Müüja poolt. Müüja saadab Ostjale koheselt e-posti teel arve ja kinnituse tellimuse ja
makse kättesaamise kohta.

3.2. Kauba kättetoimetamine toimub kas pakiautomaadi või kulleri vahendusel. Ostja võib kaubale
ka kontorisse ise järele tulla. Viimasel juhul ei lisandu tellimusele transporditasu.

3.3. Kauba kättetoimetamisel pakiautomaadi vahendusel lisandub kauba hinnale transporditasu ning
kauba pakiautomaati jõudmisel saab Ostja teate koos uksekoodiga pakiautomaadi ukse avamiseks
SMS-i teel.

3.4. Kättetoimetamine kulleri vahendusel lisandub kauba hinnale transporditasu ning Ostja peab
olema kulleri saabumise ajal kokkulepitud ajal ja kohas, et kaup vastu võtta.

3.5. Kontorisse kaubale järele minnes saab Ostja kauba kätte vaid kontori lahtioleku aegadel ning
isikut tõendava dokumendi ja tellimuse numbri esitamisel. Müüja võib jätta tellijale kauba
väljastamata, kui tal ei ole võimalik adekvaatselt Ostja isikusamasust tuvastada.

Lepingust taganemine

4.1. Ostja võib alates kauba kättesaamisest taganeda lepingust ilma põhjendamiskohustuseta 14
päeva jooksul.

4.2. Ostja kohustub lepingust taganemisel tagastama kauba Müüja kontorisse hiljemalt 14 päeva
jooksul alates kalendripäevast, mil ta avalduse lepingust taganemiseks esitas koos kauba juurde
kuuluvate dokumentidega (arve, saateleht vm).

4.3. Kui kaup toimetatakse kätte pakiautomaadi vahendusel, algab lepingust taganemise tähtaeg
kulgema alates vastava teate saatmisest Ostjale.

4.4. Kui pakiautomaadi hoiutähtaeg möödub ning Ostja ei ole kaubale järgi tulnud, loetakse, et
Ostja loobus tellimusest ning on lepingust taganenud.

4.5. Kui kauba kättetoimetamine kulleri vahendusel korduvalt Ostjast tulenevatel põhjustel
ebaõnnestub, loetakse, et Ostja on müügilepingust taganenud.

4.6. Kauba kontorisse tellimisel hoiustab Müüja tellimust kontoris kuni 14 päeva. Kui Ostja selle
aja jooksul kaubale järele ei tule, loetakse, et Ostja on müügilepingust taganenud.

4.7. Lepingust taganemisel Ostja poolt tagastatakse tellimuse eest tasutud raha arvelduskontole, kust
on toimunud tellimuse eest tasumine.

4.8. Ostja kohustub tagastama kauba Müüjale.

4.9. Lepingust taganemise õigus kehtib kauba puhul, mis on rikkumata ja kasutamata. Kasutamise
alla ei kuulu kauba proovimine või sellega tutvumine. Kui Ostja on tellinud korraga rohkem kui ühe
kauba ja soovib taganeda kõikide kaupade müügilepingutest, tuleb kaubad tagastada Müüjale
korraga.

4.10. Kulud seoses kauba tagastamisega kannab Ostja. Kaubad tuleb tagastada samas pakendis,
milles need on Ostjale kätte toimetatud.

4.11. Ostjale raha tagastamine Müüja poolt kauba tagastamisel toimub mitte hiljem kui 14 päeva
jooksul alates kalendripäevast mil avaldus lepingust taganemiseks Müüjani jõudis.

Ostja kohustused

5.1. Ostja on kohustatud:
- kauba kättesaamisel kauba üle vaatama;
- avama võimalusel kauba pakendi ilma pakendit ja kaupa kahjustamata;
- teavitama Müüjat esimesel võimalusel kauba puudustest või mittevastavusest, kuid mitte hiljem
kui 2 kuu jooksul alates puudustest või mittevastavusest teadasaamisest.
- teavitama Müüjat esimesel võimalusel vale kauba saamisest, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul
alates vale kauba saamise asjaolust teadasaamisest.

5.2. Ostja peab kauba Müüjale tagastamisel hüvitama Müüjale kahju, mis on tekkinud Ostja poolt
kauba või selle pakendi rikkumisest. Pakendi rikkumisest tekkinud kahju ei pea Ostja hüvitama, kui
pakendit ei saanud mõistlikult avada teisiti, kui seda lõhkudes.

Müüja vastutus

6.1. Müüja ei vastuta Ostjale tekkinud kahju eest, mis on tekkinud seetõttu, et :
- kolmandad isikud on tellimuse andmeid või Ostja identiteeti kasutades kauba enda valdusse
saanud ja Müüjal puudub selles süü;
- kolmandad isikud on Müüjast mitteolenevatel põhjustel saanud enda kasutusse pakiautomaadi
uksekoodi ning kauba seeläbi enda valdusse saanud;
- Ostja on kasutanud kaupa mitteotstarbeliselt või kasutusjuhendile mittevastavalt;

6.2. Kaubal ilmnevate lepingutingimustele mittevastavuse eest vastutab Müüja kuni 2 aastat alates
kauba Ostjale kättetoimetamisest.

6.3. Kui Ostjaks on tarbija, tuleb eeldada, et lepingutingimustele mittevastavus esines kauba
üleandmise hetkel, kui mittevastavus ilmneb 6 kuu jooksul alates Ostjale kauba kättetoimetamisest,
v.a juhul, kui nimetatud eeldus ei ole asja olemuse või puudusega vastuolus.

6.4. Kauba juhusliku kahjustumise või hävimise riisiko läheb Müüjalt üle Ostjale kauba ostjani
toimetamisel.

Ostja isikuandmete töötlemine

7.1. Müüja töötleb Ostja poolt esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

7.2. Müüjal on õigus Ostja isikuandmeid töödelda vaid seoses Ostja poolt esitatud tellimuse
täitmisega ja selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses.

Vaidluste lahendamine

8.1. Kõik pretensioonid ja kaebused tuleb Müüjale esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis ning nendest peavad selguma järgnevad andmed: Ostja nimi, kontaktid, kaubal esineva
puuduse kirjeldus, pöördumise kuupäev, Ostja nõue ja ostukviitung või muu dokument ostu
tõendamiseks.

8.2. Kui Ostja on kauba tellimuses esitanud Müüjale ebakorrektseid andmeid, ei vastuta Müüja
Ostjale seeläbi tekkinud kahju eest ega viivituse eest kauba kohaletoimetamisel.

8.3. Pooled lahendavad võimalikud tekkivad vaidlused eelistatult läbirääkimistega.

8.4. Kui pooled ei jõua omavahel kokkuleppele, võib Ostja vaidluse kohtuvälise lahendamise
huvides pöörduda:
- Tarbijavaidluste komisjoni ;
- Tarbijakaitseametisse.

8.5. Kui kohtuväline vaidluse lahendamine ei ole võimalik, on pooltel õigus vaidluse lahendamiseks
pöörduda Harju Maakohtusse.

Back to Top