×

 

Garantiitingimused

Üldtingimused

1.1. M.K.T AS, reg.nr 10430859, edaspidi Garantii Andja, annab poes müüdavale kaubale
müügigarantii.

1.2. Kui kaubal ilmneb müügigarantii tähtaja jooksul viga, korraldab Garantii Andja tasuta kauba
parandamise või tasuta asendamise. Garantii Andja kontorisse pöördumisel tuleb ostjal üle anda
garantiiga parandamisele kuuluv kaup ning võimalikult täpselt kirjeldada viga. Müüja võib enne
kauba parandamiseks vastuvõtmist nõuda ostjalt ostukviitungi, arve või muu kauba ostmise aega
tõendava dokumendi esitamist.

1.3. Kui parandamise käigus selgub, et parandamine ei ole võimalik või osutub majanduslikult liialt
kulukaks, teavitab garantiiandja sellest esimesel võimalusel ostjat. Ostja saab asendatud kauba kätte
müüja kontorist ning müüja teavitab ostjat kauba kättesaamise ajast. Kui ka kauba asendamine
osutub võimatuks, teavitab garantiiandja sellest ostjat ning tagastab ostjale kauba eest asutud raha
hiljemalt 14 päeva jooksul alates ostjalt tagasimakse teostamiseks saadud info saamisest.

1.4. Garantii Andjal on kohusutus parandada kaup mõistliku aja jooksul, mis ei ületa 30 päeva.
Ostjat tuleb kauba parandamisest teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Garantii tähtaeg ja selle pikenemine

2.1. Garantii kehtib 12 kuud alates kauba ostjale kättetoimetamisest.

2.2. Aega, mil kaupa garantii korras parandatakse, ei loeta garantii kehtivuse tähtaja hulka ning
garantii kehtivus pikeneb päevade arvu võrra, mil kaup oli paranduses. Garantii korras kauba
parandamine loetakse alanuks alates päevast, mil ostja andis kauba parandamiseks üle müüjale ning
lõpeb samal päeval kui ostja parandatud kauba kätte saab.

2.3. Kauba tasuta asendamisel ei alga garantii kulgemine uuesti, vaid algse garantii tähtaeg pikeneb
kauba paranduses olemise aja võrra.

Garantii kehtivus ja lõppemine

3. Müügigarantii ei kehti alljärgnevatel tingimustel:
3.1. Kasutusjuhendis on ette nähtud kauba perioodiline hooldus ja Ostja ei ole pöördunud
tähtaegselt selle teostamiseks Garantii Andja esindusse;
3.2. Kaup on kahjustunud:
- kukkumise või muu õnnetuse tagajärjel;
- tavalise kulumise tõttu;
- kasutusjuhiste mittejärgimise tõttu;
- ekstreemsete olude mõjul, nagu suur kuumus, vesi vm;
- ilmselgelt vale kasutamise tagajärjel.
3.3. Puudub võimalus tuvastada kauba unikaalset seerianumbrit.

4. Garantii lõpeb:
- selle tähtaja möödumisel;
- kaupa identifitseerimise aluseks oleva unikaalse numbri kahjustamisel või rikkumisel ostja
valduses viibimise ajal;
- kui ostja või kolmas isik püüab kaupa iseseisvalt parandada.

Muud tingimused

5.1. Ostja ei saa nõuda Garantii Andjalt kauba transpordikulude ja muu kahju hüvitamist, mis võib
tekkida seoses sellega, et ostja ei saa kaupa kasutada selle vea ilmnemise ja parandamise ajal.
Samuti ei saa ostja Garantii Andjalt sellisel juhul nõuda saamata jäänud tulu hüvitamist.

5.2. Tarbijast ostjal (so füüsilisel isikul, kui tema poolt sooritatud tehing kauba ostuks ei seondu
tema tegevusega majandus- või kutsetegevuses) on lisaks käesolevast müügigarantiist tulenevatele
õigustele kõik ülejäänud Eesti Vabariigi seadusest tulenevad õigused.

Back to Top